Fri frakt vid köp över 900:- / Leverans 1- 4 Dagar

Car Chem Clear View Glass Cleaner 1L

  • 199 kr
  • 119 kr

BRUKSANVISNING 1. Dimma ut Clear View Glass Gleaner på ytan som ska rengöras. 2. Torka av med en lintfri mikrofiberduk. 3. Gör ett sista svep med


I lager
Artikelnummer: 12
Dela

BRUKSANVISNING 

1. Dimma ut Clear View Glass Gleaner på ytan som ska rengöras. 

2. Torka av med en lintfri mikrofiberduk. 

3. Gör ett sista svep med ytterligare en ren mikrofiberduk för den där extra finishen. 

TIPS FRÅN COACHEN Spraya produkten direkt i en mikrofiberduk istället för på ytan, för att undvika stänkFaroangivelser:

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser:

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andraantändningskällor. Rökning förbjuden.

P303+361+353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. .

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P337+313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P403+235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.


Car Chem All Clean

219 kr 131 kr

TFR FOAM 1 L

Slut i lager

Car Chem Hydro QD

119 kr 71 kr