Fri frakt vid köp över 499:- / Leverans 1- 4 Dagar

Car Chem Iron Detox

  • 119 kr
  • 83 kr

Car Chem Iron Detox. Spraya på den färdigblandade produkten på fälgar eller lack.2 : Vänta upp till 3 min, eller tills färgindikering är fullt utvecklad till mö


I lager
Artikelnummer: 5
Dela

Spraya på den färdigblandade produkten på fälgar eller lack.

2 : Vänta upp till 3 min, eller tills färgindikering är fullt utvecklad till mörkröd färg. 

3 : Spola bort allt noggrant.

4 : Om det är nödvändigt upprepa processen och agitera med fälgborste/pensel på respektive fälg eller lack.Faroangivelser:

H302: Skadligt vid förtäring.

H315: Irriterar huden.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser:

P280: Använd .

P301+312: VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta

.

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P333+313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.