Fri frakt vid köp över 900:- / Leverans 1- 4 Dagar

Car Chem Super Suds Schampo

  • 119 kr
  • 71 kr

Car Chem Super suds. Användning och tips.1 : Tillsätt 4 pumpsprut i 20 liter av ljummet vatten.2 : Se till att alla ytor är blöta och fria från lös smuts.3 : Ar


I lager
Artikelnummer: 2
Leverantör: Car Chem
Dela

Användning och tips.

1 : Tillsätt 4 pumpsprut i 20 liter av ljummet vatten.

2 : Se till att alla ytor är blöta och fria från lös smuts.

3 : Arbeta er från taket och nedåt. Använd gärna en tvättvante/pad av hög kvalitet i ull eller mikrofiber för att erhålla så skonsam tvätt som möjligt.

4 : Skölj av schampolösningen och torka ditt fordon.

Tips : Om (möjlighet) finns använd avjoniserat vatten.

Faroangivelser

H315: Irriterar huden.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser: 

P280: Använd .

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

P302+352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P332+313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.